Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen SYNETON BVBA, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 390 bus C en met ondernemingsnummer 0475.384.429 (RPR – Antwerpen, afdeling Mechelen) (hierna ‘SYNETON’), en de klant.

Als klant wordt aangemerkt, de professionele klant die de diensten van SYNETON gebruikt voor professionele of gemengde doeleinden, met uitzondering van consumenten. De Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming is niet van toepassing.

2. DIENSTEN SYNETON

SYNETON biedt een online applicatie aan onder de merknaam AdminPulse (hierna de ‘AdminPulse’). AdminPulse biedt een integratie aan van verschillende diensten met het oog op een efficiëntere bedrijfsadministratie van haar klanten. De online diensten faciliteren meer bepaald online beheer en samenwerking (hierna de ‘Diensten’), en bestaan onder andere uit:

 • klantenrelatiebeheer;
 • facturatie;
 • tijdsregistratie;
 • ticketing (via de support pagina);
 • voice-over-IP via Skype;

De Diensten vervat onder AdminPulse, zoals beschreven op de AdminPulse-website (http://Adminpulse.be; hierna de ‘Website’) of in de SYNETON communicatie (cfr. artikel 12) worden beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis, met name volgens de op dat ogenblik ontwikkelde toepassingen met mogelijke updates en aanpassingen in de toekomst. SYNETON heeft het recht om de aanbieding en samenstelling van de Diensten onder AdminPulse, alsook van haar basismodule en/of features (cfr. artikel 7), aan te passen indien zij hiertoe beslist. Desgevallend zal zij de klant hiervan binnen een redelijke termijn voorafgaandelijk op de hoogte brengen via een vermelding op haar website of via de SYNETON communicatie aan bestaande klanten (cfr. artikel 12).

Daarenboven beschikt de klant over het recht om gebruik te maken van een testperiode (cfr. artikel 4.1) en kan te allen tijde extra informatie worden ingewonnen bij SYNETON dienaangaande. De klant verklaart dan ook voldoende precontractueel geïnformeerd te zijn over de inhoud en draagwijdte van AdminPulse en de Diensten daaronder vervat.

3. TOEPASSING EN AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN

Door bestelling van AdminPulse, inclusief inschrijving op de testperiode (cfr. artikel 4.1), erkent de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de Website.

Alleen onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen SYNETON en de klant, met uitsluiting van eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatsten bepalen dat zij als enige gelden. Indien SYNETON nalaat de strikte toepassing te eisen van alle of een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden kan dit geenszins worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze bepalingen van Algemene Voorwaarden en de rechten die zij daaruit put.

SYNETON heeft het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een aanpassing op de Website. Dergelijke aanpassing zal binnen een redelijke termijn voorafgaandelijk aangekondigd worden door SYNETON op de Website, alsook via de SYNETON communicatie aan de reeds bestaande klanten (cfr. artikel 12).

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 TESTPERIODE

Iedere (potentiële) klant kan voor het afsluiten van een Overeenkomst genieten van één (1) maand gratis gebruik van AdminPulse bij wijze van testperiode. De klant doorloopt hiertoe het bestelformulier, voorzien op de website, hetgeen kosteloos is.

Gedurende de testperiode kan de klant te allen tijde een Overeenkomst aangaan. Binnen de AdminPulse applicatie krijgt hij hiertoe de kans.

Daarnaast zal de klant zeven (7) kalenderdagen voor het verstrijken van de gratis testperiode een eerste email ontvangen en op de vervaldag van de testperiode een tweede email ontvangen op het door hem opgegeven emailsadres waarin wordt aangegeven wanneer de testperiode vervalt en hoe hij kan overgaan tot het aangaan van een Overeenkomst.

Indien de klant na de testperiode daarentegen afziet van het aangaan van een Overeenkomst dient hij daartoe geen specifieke actie te ondernemen. Bij afloop van de testperiode is het gratis gebruik van AdminPulse verstreken en heeft de (potentiële klant) enkel nog toegang nadat hij tot de bestelling van AdminPulse is overgegaan.

Iedere (potentiële) klant kan binnen een termijn van één (1) jaar maximaal één (1) keer gedurende maximaal één (1) maand (aaneensluitende dagen) over een gratis testperiode beschikken.

4.2 BESTELLING

Voor het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot AdminPulse en de Diensten daaronder (hierna de ‘Overeenkomst’) plaatst de (potentiële) klant kosteloos een bestelling bij SYNETON via de link naar het bestelformulier in AdminPulse of via de link in zijn herinneringsemail . Een geldige bestelling veronderstelt minstens opgave door de klant van volgende informatie:

 • Basis identificatiegegevens van de klant met geldig emailadres;
 • gewenst aantal gebruikers;
 • betaalgegevens voor maandelijkse of jaarlijkse facturatie via doorlopende domiciliëringsopdracht op VISA/MAstercard

Tijdens het aanmaakproces zal de klant uitdrukkelijk zijn akkoord met en kennisname van de Algemene Voorwaarden inclusief de Privacy Policy, beschikbaar op de Website, bevestigen.

De aanvaarding door SYNETON van een geldige bestelling leidt tot de activatie van een gebruikersaccount voor die klant (cfr. artikel 5).

Alle door de klant verstrekte gegevens/informatie dienen volledig, accuraat en waarheidsgetrouw te zijn. SYNETON behoudt zich het recht voor om, vooraleer over te gaan tot toekenning van een gebruikersaccount (cfr. artikel 5) alsook gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, de klant bijkomende informatie te vragen omtrent, doch niet beperkt tot, diens activiteiten en kredietwaardigheid. De klant zal SYNETON onmiddellijk en volledig informeren over iedere wijziging van voormelde gegevens. SYNETON behoudt zich het recht voor om bij weigering of nalaten van de klant om voormelde gegevens mee te delen of in geval van twijfel van SYNETON omtrent de identiteit, de activiteiten of hun toelaatbaarheid, de aanvaarding dan wel uitvoering van de bestelling (door toekenning van een gebruikersaccount) te weigeren. Bestellingen waaruit de intentie van de klant tot doorverkoop van AdminPulse blijkt worden geweigerd. De weigering tot aanvaarding van een bestelling/toekenning van een gebruikersaccount door SYNETON geeft in geen enkel geval aanleiding tot enige schadeloosstelling.

4.3 OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen SYNETON en de klant komt definitief en bindend tot stand na plaatsing door de klant van een geldige bestelling en aanvaarding hiervan door SYNETON.

Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst worden slechts als geldig beschouwd na schriftelijk akkoord van SYNETON.

4.4 OFFERTE

Offertes van SYNETON zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.

Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden.

5. GEBRUIKERSACCOUNT EN LOGIN

De aanvaarding door SYNETON van een testperiode leidt tot een activatie van één gebruikersaccount voor de klant. Via een gebruikersaccount en de daarbij horende login(s) wordt de klant 1 maand gratis toegang geboden tot AdminPulse en de Diensten.

De aanvaarding door SYNETON van een bestelling leidt tot een activatie van het besteld aantal gebruikersaccounts door de klant. Dit impliceert het recht op gebruik van AdminPulse en de Diensten ten gunste van de klant, mits betaling. In geen geval impliceert dit enige eigendomsoverdracht van AdminPulse door SYNETON aan de klant.

Een gebruikersaccount bevat de locatie en toegangscodes waarmee de klant toegang wordt geboden tot AdminPulse en de Diensten. De toekenning van een gebruikersaccount gaat gepaard met de toekenning van het aantal bestelde logins. Het aantal logins komt overeen met het aantal gebruikers van de klant door SYNETON toegestaan. Een login is individueel, behoort slechts toe tot één persoon en mag niet gedeeld worden met en/of door meerdere personen. Per login dient iedere gebruiker van de klant een uniek wachtwoord in te stellen dat tot diens persoonlijke informatie behoort.

Iedere klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van diens gegevens inzake de gebruikersaccount en logins, zoals maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het paswoord. De klant evenals diens aangestelden worden verondersteld deze informatie niet over te dragen aan derden en ieder ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te sanctioneren, alsook onverwijld te melden aan SYNETON. Enig verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de daarbij horende logins kan geenszins leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van SYNETON.

6. LEVERING

De diensten van SYNETON nemen de vorm aan van een “software as a service”. Het louter meedelen van de gebruikersaccount (met bijhorende logins) aan de klant zal worden beschouwd als oplevering van AdminPulse en de Diensten onder de Overeenkomst.

Ingebruikname van het portaal van AdminPulse door de klant staat gelijk met aanvaarding van de oplevering. 

Ingebruikname en toegang tot AdminPulse door de klant veronderstelt een internetverbinding en het gebruik van een moderne webbrowser. Bij gebruik van een verouderde webbrowser is het mogelijk dat de klant niet alle functies van AdminPulse kan gebruiken of dat deze functies niet optimaal zullen functioneren. SYNETON is hiervoor geenszins verantwoordelijk.

7. PRIJS

Een basismodule van AdminPulse en de Diensten daaronder bevat, in de zin van artikel 2, onder andere volgende onderdelen, en dit tegen een bepaalde prijs per maand:

 • login per gebruiker;
 • klantrelatiebeheer;
 • tijdsregistratie;
 • facturatie;
 • ticketing (via de support pagina);
 • voice-over-IP via Skype;

In het geval de klant tevens opteert voor één of meerdere van de hiernavolgende bijkomende diensten (zijnde een “add-on” of “fature”), zal dit een bijkomende maandelijkse prijs per feature impliceren bovenop de prijs voor de basismodule:

 • bijkomende logins.

Alle prijzen worden te allen tijde afgebeeld op de Website en zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn exclusief 21% BTW. Het gebruik van en de toegang tot AdminPulse en de Diensten daaronder zullen worden aangerekend aan de prijs zoals vermeld op de Website op het ogenblik dat de Overeenkomst tussen partijen is tot stand gekomen (cfr. artikel 4).

SYNETON kan in geen geval de onveranderlijkheid van haar prijzen voor een bepaalde periode garanderen. De prijzen kunnen wijzigen in geval van wijziging in loonkosten, kosten van bestanddelen/diensten, sociale premies en overheidslasten, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten. SYNETON is desgevallend gerechtigd haar prijzen aan te passen, en dit maximaal twee (2) maal per jaar. De nieuwe prijs zal tenminste één (1) maand voor de inwerkingtreding ervan via de SYNETON communicatie worden ter kennis gebracht aan de bestaande klanten (cfr. artikel 12) en worden aangekondigd op de Website.

8. FACTURATIE EN BETALING

8.1 MAANDELIJKSE FACTURATIE

Facturatie door SYNETON gebeurt op maandbasis of jaarbasis conform Overeenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden, en start na het aangaan van de Overeenkomst (bestelling) en na het einde van de testperiode. De facturatie gebeurt telkens voorafgaandelijk aan de uitvoering van de Diensten voor de volgende periode.

Facturen worden verstuurd naar de contactgegevens zoals opgegeven door de klant. De klant houdt eraan om SYNETON tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens. Door het bestellen/afnemen van AdminPulse verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door SYNETON, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

8.2 BETALING

Betaling geschiedt door onmiddellijke betaling via domiciliëring op factuurdatum. De klant verleent hiertoe akkoord en stelt de nodige gegevens hiervoor ter beschikking.

De klant stemt in met betaling via de online betaalmethode waarop SYNETON beroep doet en zoals voorzien op de Website. De verwerking van deze online transacties gebeurt via een betalingsplatform beheerd door externe professionele en gespecialiseerde partners. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van de online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. SYNETON heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige, met uitdrukkelijke uitsluiting van SYNETON, de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online transacties.

Elke factuur wordt onmiddellijk geïnd. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Daarnaast wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 (vijftig) euro excl. BTW, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van SYNETON om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien behoudt SYNETON zich het recht voor om de toegang tot AdminPulse en de Diensten tijdelijk op te schorten tot wanneer zij de effectieve en volledige betaling van de klant heeft ontvangen. De klant zal een forfaitair bedrag van 45 (vijfenveertig) euro verschuldigd zijn voor iedere deactivatie (en desgevallend heractivatie), onverminderd het recht van SYNETON om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Desgevallend is SYNETON niet aansprakelijk voor enige schade in hoofde van de klant door de (tijdelijke) opschorting ingevolge wanbetaling van de klant. Achterstallige betalingen in hoofde van de klant kunnen desgevallend door SYNETON gecompenseerd worden door schuldvergelijking.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de totale factuur.

Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

In geval van beëindiging van de Overeenkomst door de klant blijven reeds aan SYNETON betaalde gelden definitief verworven en zullen deze niet worden terugbetaald, ongeacht (de duur van) de periode waarop de betaling/facturatie betrekking heeft.

In geval van beëindiging van de Overeenkomst door SYNETON en deactiviatie tijdens de looptijd van een periode waarvoor SYNETON reeds voorafgaande betaling heeft ontvangen van de klant, houdt zij eraan deze betaling pro rata terug te betalen aan de klant binnen de veertien (14) kalenderdagen na effectieve stopzetting van de Diensten.

9. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

9.1 DUUR

De Overeenkomst tot toegang en gebruik van AdminPulse en de Diensten daaronder wordt afgesloten voor onbepaalde duur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De verderzetting van de Overeenkomst is evenwel steeds afhankelijk van voorafbetaling door de klant voor de overeengekomen periode (maand of jaar) volgens het principe van een abonnement.

9.2 BEËINDIGING DOOR DE KLANT

De klant kan te allen tijde de Overeenkomst beëindigen, mits verzending van een email aan SYNETON (AdminPulse@syneton.be). De beëindiging door de klant is onder meer mogelijk in volgende omstandigheden:

 • wijziging van het aanbod of de samenstelling van de Diensten onder AdminPulse (cfr. artikel 2);
 • wijziging van de Algemene Voorwaarden door SYNETON (cfr. artikel 3);
 • in geval van aangekondigde prijsaanpassing door SYNETON (cfr. artikel 7). 

SYNETON zal binnen de vijf (5) werkdagen na datum van de email tot beëindiging van de Overeenkomst uitwerking verlenen aan de beëindiging en de gebruikersaccount van de klant deactiveren.

In ieder geval dient de opzegging door de klant plaats te vinden alvorens SYNETON is overgegaan tot facturatie in kader van de voorafbetaling van de daaropvolgende overeengekomen periode (cfr. artikel 8). Indien de opzegging plaatsvindt nadat SYNETON reeds is overgegaan tot facturatie wordt de klant verondersteld deze factuur tijdig te betalen, zelfs indien deze voornemens is geen verder gebruik van de Overeenkomst te willen maken.

De beëindiging door de klant mag niet onzorgvuldig en te kwader trouw gebeuren. In geen geval biedt de beëindiging van de Overeenkomst door de klant, in het bijzonder in geval van de onder deze paragraaf vermelde omstandigheden, enige eis tot schadevergoeding lastens SYNETON, onverminderd hetgeen bepaald onder artikel 15.

9.3 BEËINDIGING DOOR SYNETON

SYNETON kan te allen tijde de Overeenkomst beëindigen indien zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet zoals, doch niet beperkt tot:

 • indien SYNETON tijdens de Overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de klant vals, inaccuraat of achterhaald zijn;
 • indien SYNETON ontdekt of substantiële vermoedens heeft dat de klant haar Diensten gebruikt voor ongeautoriseerde doeleinden;
 • bij vermoedens van schending van onderhavige Algemene Voorwaarden door de klant;
 • indien SYNETON ernstige aanwijzingen heeft dat de Overeenkomst met de klant is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of indien SYNETON vermoedt dat de klant een product van SYNETON aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden;
 • indien de klant in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan SYNETON tijdig en volledig te betalen;
 • indien de klant in het algemeen nalaat diens verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen;
 • in geval van insolvabiliteit of dreigend faillissement van de klant.

SYNETON stelt de klant schriftelijk per email in kennis van de beëindiging van de Overeenkomst, dewelke onmiddellijk gevolg zal ressorteren onverminderd hetgeen hierna bepaald omtrent deactivatie.

9.4 DEACTIVATIE EN GEVOLGEN

Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt de gebruikersaccount van de klant onverwijld door SYNETON gedeactiveerd. SYNETON houdt eraan om de klant per email te verwittigen van de deactivatie, minstens vijf (5) kalenderdagen voor de effectieve deactivering.

Na deactivatie is SYNETON gerechtigd om de klant definitief de toekomstige toegang te ontzeggen tot de AdminPulse en de Diensten, dan wel de deactivatie opnieuw ongedaan te maken na heronderhandeling met de klant. Desgevallend zal de klant een forfaitair bedrag van 25 (vijfentwintig) euro verschuldigd zijn voor iedere deactivatie gevolgd door een heractivatie, onverminderd het recht van SYNETON om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij deactivatie tijdens de looptijd van een periode waarvoor SYNETON reeds voorafgaande betaling heeft ontvangen van de klant, houdt zij eraan deze betaling pro rata terug te betalen aan de klant binnen de veertien (14) kalenderdagen na effectieve stopzetting van de Diensten, indien de Overeenkomst door SYNETON werd beëindigd.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd door de klant is deze ertoe gehouden om voorafgaand aan diens opzegging en op eigen initiatief zijn ingegeven inputdata (cfr. artikel 14.1) te exporteren via de beschikbare export tools. Indien daarentegen de Overeenkomst wordt beëindigd door SYNETON dient de klant  zijn inputdata (cfr. artikel 14.1) te exporteren via de beschikbare export tools binnen de periode die SYNETON heeft meegedeeld bij kennisgeving van de beëindiging.

Bij inbreuk van de klant op de bepalingen van dit artikel, behoudt SYNETON zich het recht voor om voormelde inputdata te bewaren op grond waarvan zij deze naar best behoren met de nodige confidentialiteit zal behandelen en niet openbaar zal maken. Evenwel bezit SYNETON in dergelijk geval SYNETON tevens het recht om de inputdata na verloop van tijd te wissen en de kosten hieraan verbonden door te rekenen aan de klant na afloop van de Overeenkomst tussen partijen. Deze kost zal de klant worden aangerekend via een factuur met een betaaltermijn van tien (10) kalenderdagen.

10. HERROEPINGSRECHT

In geen geval beschikt de professionele klant over het recht tot herroeping.

11. ANNULERING

SYNETON behoudt zich het recht voor om bij annulering van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, maar in ieder geval voorafgaandelijk aan de levering van AdminPulse en de Diensten, aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van SYNETON op vergoeding van de hogere, werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.

12. SYNETON COMMUNICATIE

De Diensten omvatten communicatie van SYNETON via email op regelmatige tijdstippen aangaande dienstgerelateerde aankondigingen, administratieve emails en nieuwsbrieven. Te allen tijde beschikt de klant over de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven. Gezien deze communicatie wordt beschouwd als inherent deel uitmakend van de dienstverlening kan de klant SYNETON op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor wijzigingen van welke aard dan ook waarvan de klant normaliter op de hoogte zou zijn gesteld door de communicatie maar er geen kennis heeft van gekregen ingevolge diens uitschrijving. 

13. HELPDESK EN KLACHTEN

In het geval de klant vragen heeft of problemen ondervindt aangaande de functionaliteit van AdminPulse en/of de Diensten kan kosteloos beroep worden gedaan op de online helpdesk van SYNETON.  

Via haar helpdesk zal SYNETON de klant naar best vermogen en zo spoedig als mogelijk bijstaan in het zoeken naar een oplossing voor de specifieke vraag van de klant.
De beschikbaarheid van de diensten kan te allen tijde door de klanten online, live en in real-time worden geraadpleegd op de Website. Bij problemen inzake beschikbaarheid van haar Diensten, zal SYNETON binnen de grenzen van het redelijke een oplossing aanbieden. In ieder geval bezit SYNETON volledige vrijheid om te bepalen wat een gepaste oplossing of tegemoetkoming is naar haar klanten.

Onmiddellijk na de levering in de zin van artikel 6, dient de klant een eerste verificatie uit te voeren van onder meer: het aantal logins, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken van de software, etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de zeven (7) kalenderdagen na levering en in ieder geval binnen de achtenveertig (48) uur na ontdekking ervan schriftelijk te melden aan SYNETON via de helpdesk of email (AdminPulse@syneton.be).

Verborgen gebreken dienen door professionele klanten binnen één (1) maand vanaf datum van levering van de diensten, maar in ieder geval binnen de achtenveertig (48) uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan SYNETON te worden meegedeeld via de helpdesk of email (AdminPulse@syneton.be). Dergelijke gebreken hebben  -  onder meer - betrekking op: fouten in de back-end van de Website of programmatuur, database of programmeerfouten, etc.

Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt de klant geacht de levering definitief te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij AdminPulse en de Diensten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct gebruikt heeft.

De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief of onbeveiligd gebruik van de diensten door de klant (bv. geen gebruik van firewall of onvoldoende bescherming tegen virussen).Elke aanspraak op vrijwaring of schadeloosstelling vervalt bij verandering of herstel door de klant zelf of door derden.

De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten in hoofde van SYNETON naar aanleiding van ongegronde klachten.

14. CONFIDENTIALITEIT

14.1 MET BETREKKING TOT DE INPUTDATA

Alle data die door de klant worden ingegeven bij gebruik van AdminPulse en de Diensten (hierna ‘Inputdata’), zullen door SYNETON naar best vermogen en met de nodige zorg confidentieel worden behandeld. 

SYNETON zal zich beperken tot het louter analyseren van het gebruikersgedrag van haar klanten met het oog op verbetering van haar diensten. Een lijst met medewerkers die toegang hebben tot de Inputdata kan opgevraagd worden door een email te sturen naar AdminPulse@syneton.be. Enkel wanneer de klant hiertoe uitdrukkelijk verzoekt in het kader van de helpdesk (cfr. artikel 13), zal SYNETON eventueel andere werknemers uitzonderlijk toegang verlenen tot de Inputdata met het oog op een snelle en gerichte oplossing van het probleem van de klant.

SYNETON fungeert als facilitator voor de verwerking van de Inputdata van de klant, en dient dan ook als loutere verwerker te worden beschouwd. De klant is en blijft de eindverantwoordelijke van diens verwerkte Inputdata en de inhoud daarvan. De verwerking via SYNETON mag plaatsvinden waar dan ook ter wereld, en middels de technieken die zij daartoe zelf voldoende acht.

Iedere klant is verplicht om zelf de nodige confidentialiteit toe te kennen aan haar Inputdata en toe zien dat dit tevens wordt nageleefd door derden aan wie zij de toegang verleent tot haar gebruikersaccount, onverminderd hetgeen bepaald onder artikel 5.

SYNETON kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van of onjuist gebruik van de Inputdata van haar klanten, behalve wanneer dit louter en alleen te wijten is aan haar duidelijke fout.

SYNETON zal enkel overgaan tot het verlenen van toegang in de Inputdata van haar klant aan derden, wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is en hiertoe rechtsgeldig wordt verzocht (bijvoorbeeld in kader van een juridisch onderzoek of wanneer zij hiertoe bij vonnis wordt verplicht). Elke kost of schade in hoofde van SYNETON die dergelijke toegang veroorzaakt zal worden gedragen door de klant.

14.2 MET BETREKKING TOT DE SAMENWERKING

Alle informatie (zoals maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, klantenlijsten of gegevens over loonlijsten) die tussen SYNETON en een (potentiële) klant wordt uitgewisseld voorafgaand aan een samenwerking tussen partijen tot onderzoek van de mogelijkheden van een eventuele samenwerking, zal door elk van de ontvangende partijen als confidentieel worden behandeld. Dezelfde verplichting geldt voor alle informatie die tijdens de samenwerking tussen partijen wordt uitgewisseld. Deze confidentialiteitsverplichting heeft evenwel in geen geval tot gevolg dat ideeën besproken tussen partijen die kunnen dienen tot verbetering of uitbreiding van de diensten van SYNETON, niet achteraf door en in naam van SYNETON mogen worden uitgewerkt en vervolgens gecommercialiseerd, met uitsluiting van enige aanspraak van de klant.

De ontvangende partij mag deze confidentiële informatie uitsluitend bekend maken aan haar werknemers voor zover deze daarvan kennis dienen te hebben voor het realiseren van een eventuele samenwerking. Ieder van de ontvangende partijen zijn gehouden tot een eeuwigdurende geheimhouding, tenzij wanneer de versterkte informatie openbaar bekend is geworden buiten toedoen of nalaten van de ontvangende partij, of wanneer de ontvangende partij wettelijk verplicht is tot bekendmaking. Elk van de ontvangende partijen verplicht zich om de informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of toe te passen voor enige ander doel dan het onderzoeken van een eventuele samenwerking tussen partijen.

Geen van de ontvangende partijen zal een aanvraag indienen tot intellectuele eigendomsbescherming, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan hem versterkte informatie en zal ook niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verstrekkende partij.

In geval van inbreuk op de verplichtingen van huidig subartikel zal door dit enkele feit per inbreuk een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 750,00 EUR verschuldigd zijn ten gunste van de verstrekkende partij, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

15. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout kan SYNETON niet contractueel dan wel buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van SYNETON bij de uitvoering van haar verlichtingen jegens de klant.

SYNETON staat in geen geval het gebruik toe van AdminPulse en haar Diensten voor, onder meer doch zonder limitatief te willen zijn, illegale of onwettige doeleinden, of voor de overdracht van data die illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk is of een inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten.

De bestemming van het gebruik van AdminPulse en de Diensten is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. De klant garandeert in geen geval AdminPulse en de Diensten te gebruiken voor de overdracht van “junk mail”, “spam”, “chain mail”, “phishing” of andere ongewenste massadistributie van email. Het gebruik van AdminPulse en de Diensten en (het gedownloade materiaal via het gebruik van AdminPulse en de Diensten) verloopt op eigen risico van de klant. De klant erkent daarbij uitdrukkelijk dat AdminPulse en de Diensten door SYNETON worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Zo geeft SYNETON geen garanties met betrekking tot deze AdminPulse en de Diensten of de informatie verstrekt daardoor.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van vorige paragraaf, garandeert SYNETON niet dat: (i) AdminPulse en/of de Diensten en/of Website voortdurend beschikbaar, virusvrij, tijdig of volledig veilig zullen zijn, of (ii) de door AdminPulse en de Diensten verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is. SYNETON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die in voorkomend geval hieruit zou volgen in hoofde van de klant.

De klant is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computerprogramma of draadloos apparatuur na gebruik van AdminPulse en de Diensten. Alle vermeldingen op de Website zelf met betrekking tot de betrouwbaarheid en de beveiliging van AdminPulse en de Diensten vormen een loutere beschrijving van de inspanningsverbintenis van SYNETON. SYNETON zal aldus te allen tijde optreden naar best vermogen en eigen inzicht. Voor verdere uitleg over de vermeldingen op de Website verwijst SYNETON steeds naar de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Een klant wordt geacht geen (confidentiële) informatie/gegevens (bijvoorbeeld een Excel sheet met data) te verstrekken aan SYNETON op welke wijze dan ook of om welke reden dan ook. Indien hier toch wordt van afgeweken door uitdrukkelijk handelen van de klant, erkent deze volledig op eigen risico te handelen. In zulks geval garandeert SYNETON met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde beveiliging en confidentialiteit als zij garandeert met betrekking tot de Inputdata.

SYNETON is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse, speciale of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, verlies van winst of verwacht spaargeld, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade veroorzaakt uit het gebruik van AdminPulse en de Diensten. Deze beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing nadat SYNETON uitdrukkelijk werd ingelicht over het potentiële verlies van de klant. SYNETON is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

De aansprakelijkheid van SYNETON is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe SYNETON is verzekerd en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

De klant erkent dat SYNETON geen garantie biedt dat AdminPulse en de Diensten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering aan de klant door SYNETON, zodoende SYNETON niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

16. OVERMACHT

Indien SYNETON, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg en schadevergoeding gehouden te zijn. Desgevallend houdt SYNETON eraan om de voorwaarden van de Overeenkomst naar redelijkheid te heronderhandelen. 

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: inbeslagname, ziekte of onbeschikbaarheid van een substantieel deel van de medewerkers, natuurramp, oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, schaarste aan diensten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij SYNETON, hetzij bij één van haar leveranciers.

17. INTELLECTUELE RECHTEN

SYNETON bevestigt te beschikken over de nodige licenties of andere intellectueelrechtelijke bescherming en rechten voor het aanbieden van haar dienstenassortiment, waaronder AdminPulse. SYNETON behoudt alle auteursrechten, merkrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte dienstomschrijving, programma’s, software, concepten, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SYNETON, evenmin de diensten en/or rechten te kopiëren of er gebruik van te maken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. 

18. PERSOONSGEGEVENS

SYNETON verwijst naar de Privacy Policy vermeld op de Website, dewelke van toepassing is op onderhavige Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten.

De klant geeft aan SYNETON de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. SYNETON handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch Wet van 8 december 1992 houdende verwerking persoonsgegevens.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SYNETON aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen SYNETON en de klant.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van SYNETON meer wenst te ontvangen dient de klant SYNETON hiervan op de hoogte te brengen.

19. ALGEMENE BEPALINGEN, TOEPASSELIJK RECHT en BEVOEGDHEID

Onderhavige Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen omtrent de interpretatie, geldigheid of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten en daarmee samenhangende betwistingen inzake onrechtmatige daad zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar SYNETON haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd, tenzij SYNETON hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

De oorspronkelijke taal van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten, laat de toepassing van de overige bepalingen hiervan onverlet. In voorkomend geval zullen SYNETON en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling.